image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố
Lượt xem: 20
(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch hành động 287/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, nhằm tạo chuyển biển mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự ATGT, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, kéo giảm TNGT một cách bền vững.  
Anh-tin-bai

Ra quân bảo đảm trật tự ATGT.

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Các cấp chính quyền phải xác định bảo đảm trật tự ATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

Tại Kế hoạch hành động này, UBND thành phố đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý giao thông; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự ATGT. Cùng với đó, tập trung nguồn lực phát triển vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút ngày càng nhiều sự tham gia của người dân, tăng cường quản lý trật tự đô thị, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về bến bãi, điểm đỗ phương tiện giao thông, có giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập, kinh doanh phù hợp để góp phần giảm ùn tắc giao thông.

UBND thành phố đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu TNGT. Các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới