image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện An Lão đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số
Lượt xem: 13
  Ngày 06/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Sau hơn 1 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

  Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06 đối với việc chuyển đổi số, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai hiệu quả Kế hoạch về việc triển khai, thực hiện Đề án 06/CP; thực hiện việc đổi mới cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quán triệt 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” chỉ sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. UBND huyện ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP và các Công văn về việc ứng dụng các tiện ích của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn về việc triển khai phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06/CP; Công văn về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID… Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID trên địa bàn.

         Với vai trò là cơ quan Thường trực thực hiện Đề án 06, Công an huyện quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đề án. Kết quả về thu thập, cập nhật thông tin dân cư: Tổng số nhân khẩu, hộ khẩu thường trú: 51.529 hộ = 160.906 nhân khẩu; đã thu thập thông tin dân cư thường trú: 51.529 hộ = 160.906 nhân khẩu (đạt tỷ lệ 100%); đã làm sạch thông tin dân cư 51.529 hộ = 160.906 nhân khẩu. Cấp thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn; Cùng với đẩy mạnh việc tạo lập dữ liệu thông tin, huyện chú trọng hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác tuyên truyền Đề án 06 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ ý nghĩa của đề án, đặc biệt là việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, Công dân đã sử dụng thẻ CCCD dần thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh.Đến nay Số lượng cơ sở đã sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh 11 cơ sở, có 70.798  công dân sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh.

         Đề án 06 nhằm cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân thuận tiện nhất khi thực hiện thủ tục thông qua môi trường số, chuyển từ thói quen dùng giấy tờ đến trụ sở cơ quan Nhà nước sang làm thủ tục tại bất kỳ nơi nào qua môi trường mạng. Những kết quả của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong toàn huyện đã tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện đề án trong những năm tiếp theo…

         Để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, thời gian tới huyện xác định thực hiện 4 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện về các nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022, Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Công an huyện thực hiện tốt công tác “làm sạch” dữ liệu dân cư, cấp CCCD gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu, điều kiện về năng lực chuyên môn làm công tác tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới